VOP

Zľavy · VOP

Všeobecné obchodné podmienky Petit Press a.s., pre používateľov
a inzerentov na portáli zlavy.sme.sk

 

Aktualizované 1. 11. 2013

 

1. Vysvetlenie pojmov


 1.a) Inzerent je zľavový portál, prípadne iný záujemca, ktorý má záujem o zapojenie, resp. už je zapojený v agregátore zlavy.sme.sk a v monetizačnej platforme pre agregátory Dealstream.sk.

1.b) Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom agregátora zľavových portálov zlavy.sme.sk a monetizačnej platformy pre agregátory Dealstream je spoločnosť Petit Press, a.s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1. Zapísaná v OR Okr. Súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2471/B, IČO: 35790253.

1.c) Dealstream.sk je monetizačná platforma, ktorá spája v jednom prostredí Inzerentov a agregátory zliav, poskytuje zapojeným partnerom rôzne štatistiky, ako aj prístup k nastaveniam inzercie, predovšetkým na vyhradených top pozíciách definovaných zo strany jednotlivých agregátorov zliav. Dealstream.sk vznikol rozšírením administračného rozhrania zlavy.sme.sk a prevzal automaticky všetky nastavenia, najmä zostatky kreditov jednotlivých Inzerentov.

1.d) Používateľ je návštevník webovej stránky zlavy.sme.sk, prípadne iného agregátora zliav zapojeného cez Dealstream.sk.

1.e) Poskytovateľ je právnická osoba poskytujúca tovar alebo službu prostredníctvom Inzerenta, zodpovedajúca za kvalitu ponúkaných tovarov alebo služieb.

1.f) Kredit je nepeňažné platidlo, prostredníctvom ktorého je možné platiť za inzerciu na vybraných top pozíciách agregátorov zapojených cez Dealstream.sk.

 

2. Základné podmienky


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah prezentácie tovarov a služieb.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť prezentácie tovarov a služieb na iných inzertných serveroch a reklamných systémoch, s čím Inzerent zverejňovaním inzercie automaticky súhlasí.
Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb a tovaru voči Používateľom.

 

3. Ochrana súkromia


Všetky údaje, poskytnuté používateľom služby zlavy.sme.sk, ktoré prevádzkovateľ služby zlavy.sme.sk bude využívať zásadne za účelom odosielania zliav na e-mail používateľov a na ďalšie marketingové účely, podliehajú ochrane súkromia. Používaním zlavy.sme.sk Používateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním týchto informácií výlučne na účely používania služby zlavy.sme.sk alebo prevádzkovateľa Petit Press, a.s..

Zoznam spracúvaných údajov o Používateľoch je nasledovný: e-mailová adresa, meno, priezvisko, lokalita, pohlavie, dátum narodenia.

Osobné údaje zbiera prevádzkovateľ služby zlavy.sme.sk, spoločnosť Petit Press, a.s.


Na stránke zlavy.sme.sk sú zaznamenávané údaje, tzv. cookies, podľa ktorých reklamní partneri zisťujú, o aké informácie a produkty má Používateľ záujem. Prevádzkovateľ štandardne ukladá IP adresy prístupového počítača, ktoré sú využívané na štatistické účely bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe. Pri návšteve služby zlavy.sme.sk uloží príslušný internetový prehliadač protokolovacie súbory tzv. cookies. Používateľ môže vo svojom prehliadači nastaviť, aby sa cookies neukladali, alebo dopredu vyžadovať povolenie o ich prijatí. Cookies sú informácie, ktoré web dočasne uloží v pamäti („cookies relácie”) alebo uloží na pevný disk („trvalé cookies”). Cookies neslúži na otváranie programov alebo ukladanie vírusov do počítača Používateľa. Hlavným účelom cookies je vytvoriť pre Používateľa špeciálnu ponuku na mieru, a to, aby používanie webu bolo čo najkomfortnejšie. Cookies používa Prevádzkovateľ aj vtedy, keď Používateľ prichádza na službu cez externé reklamy. Trvalé cookies môže používať Prevádzkovateľ na ukladanie individuálnych užívateľských nastavení, čo umožňuje personalizáciu a aj vylepšenie funkcionality služby. Služba je prepojená s webovými stránkami Prevádzkovateľa. Za cookies, ktoré aplikujú iné spoločnosti, Prevádzkovateľ nezodpovedá. Reklamy Prevádzkovateľa zobrazujú aj odkazy externých serverov ako napríklad Etarget. Externé servery používajú cookies uložené v počítači Používateľa, cez ktoré navštevuje webové stránky Prevádzkovateľa, vďaka ktorým môže zobrazovať relevantné reklamy Používateľom.

Cez stránku http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp môže Používateľ kedykoľvek odmietnuť/zablokovať ukladanie cookies externých prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o Používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, Zásadami ochrany osobných údajov  a údaje neposkytne tretej strane.

 

4. Zapojenie inzerenta


Inzerent, ktorý má záujem o zapojenie do zlavy.sme.sk, resp. Dealstream.sk, musí:
4.a) spĺňať podmienky zapojenia zverejnené tu: http://zlavy.sme.sk/pre-partnerov/
4.b) požiadať o zapojenie písomnou formou a to buď e-mailom, faxom alebo poštou
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezapojiť Inzerenta do agregátora zlavy.sme.sk, resp. Dealstream.sk, a to bez udania dôvodu, alebo prerušiť spoluprácu s Inzerentom na základe podmienok spomenutých v odstavci 8.b.

 

5. Platená inzercia - topovanie ponúk


Topovanie je doplnková služba pre Inzerentov, umožňujúca zvýraznenie ponúk Inzerentov, resp. ich umiestnenie na vyhradených pozíciách na agregátoroch zliav, príp. ich reklamných aktivitách (bannerové plochy, PPC reklama a pod.), zapojených do Dealstream.sk.
Podmienkou topovania ponúk je pozitívny aktuálny zostatok kreditov na účte Inzerenta v systéme Dealstream.sk. Kredity je možné objednať prostredníctvom písomnej objednávky zaslanej na info@zlavy.sme.sk.

 

6. Platobné podmienky


Prevádzkovateľ na základe objednávky kreditov zo strany Inzerenta vystavuje zálohovú faktúru. Po pripísaní úhrady na bankový účet Prevádzkovateľa tento pridelí Inzerentovi zodpovedajúcu sumu kreditov v systéme Dealstream. Daňový doklad je Inzerentovi vygenerovaný a odoslaný okamžite po pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa. Inzerent sa uhradením zálohovej faktúry zaväzuje k vyčerpaniu pridelenej sumy kreditov do 12 mesiacov. V prípade nevyčerpania zostatku kreditov do stanovenej lehoty, má Prevádzkovateľ právo zostatok kreditov nechať prepadnúť vo svoj prospech.

 

7. Uzatvorenie zmluvy


Doručením zálohovej faktúry zo strany Prevádzkovateľa, a uhradením čiastky zo strany Inzerenta, je uzatvorená zmluva o predaji inzercie v systéme Dealstream.sk. Prevádzkovateľ sa takouto zmluvou zaväzuje poskytovať za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach inzertné služby, vrátane poskytnutia priestoru pre zobrazenie inzercie Inzerenta.

 

8. Ukončenie spolupráce


8.a) Prevádzkovateľ aj Inzerent je oprávnený okamžite ukončiť spoluprácu na základe vlastného rozhodnutia v prípade akéhokoľvek podozrenia na používanie nekalých praktík, poškodzovania dobrého mena, ohrozenia používateľov, nedodržania základných podmienok spolupráce (bod 4.) a iných dôvodov, a to bez súhlasu a aj bez predchádzajúceho oznámenia, a bez výpovednej lehoty.

8.b)V prípade ukončenia spolupráce (ponuky Inzerenta nie sú v systéme Dealstream dostupné viac ako 7 po sebe nasledujúcich dní) zo strany Inzerenta, alebo v prípade nedodržania základných podmienok stanovených na http://zlavy.sme.sk/pre-partnerov, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na storno poplatok vo výške 100% z aktuálneho zostatku kreditov v systéme Dealstream.sk, t.j. suma zaplatená za tieto kredity sa Inzerentovi nevracia a prepadá v prospech Prevádzkovateľa ako storno poplatok. 100%-né storno sa vzťahuje aj na prípad, kedy Inzerenta odpojí zo systému Dealstream.sk a ukončí spoluprácu Prevádzkovateľ, a to na základe vážneho ohrozenia Používateľov či Poskytovateľov nekvalitným, nezodpovedným alebo zámerným zlým prístupom zo strany Inzerenta.

 

9. Vymedzenie zodpovednosti


Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytovanie služieb a tovarov.
Uzatvorením nákupu na zľavovom portáli vzniká zmluvný vzťah medzi Používateľom a Poskytovateľom služby alebo tovaru, a preto je v prípade reklamácií, vymáhania či vyrovnania škôd spôsobených priamym alebo nepriamym používaním systémov Prevádzkovateľa, potrebné obrátiť sa priamo na Poskytovateľa služby alebo Inzerenta.

Pokiaľ nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Petit Press a.s. v oblasti inzercie na agregátoroch Dealstream.sk stanovené inak, platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Petit Press a.s.: http://www.petitpress.sk/subory/File/inzercia/VOP_slov.2010.pdf

 

10. Záverečné ustanovenia


Petit Press a.s. si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

Tento dokument zhŕňa základné zásady nakladania s osobnými údajmi používateľov webových služieb spoločnosti Petit Press, a.s. (ďalej v tomto bode len "Petit Press"). Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ev. zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., to všetko v znení neskorších predpisov, a ďalšími právnymi predpismi. Venujte preto, prosím, vyššie uvedeným predpisom patričnú pozornosť. 

Naša spoločnosť nespracúva osobné údaje používateľov našich služieb za iným, ako zákonným účelom, poprípade za účelom, s ktorým používateľ vyslovil súhlas. Dáta sú pritom spracovávané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a iba po dobu nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi. Za týmto účelom si, prosím, vždy podrobne preštudujte príslušné podmienky danej služby, kde sú obvykle uvedené podrobnejšie pravidlá nakladenia s osobnými údajmi.

Ak od vás budeme potrebovať údaje, ktoré vás budú identifikovať (osobné údaje) alebo ktoré nám umožnia vás kontaktovať za účelom poskytnutia produktu alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, výslovne vás o ne požiadame. Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s používateľmi našich služieb, môžu obvykle obsahovať vaše meno a priezvisko, váš e-mail a používanú prezývku.  Kvôli niektorým (najmä plateným) službám potrebujeme poznať aj niektoré ďalšie informácie o používateľoch, preto si, prosím, starostlivo preštudujte podmienky danej služby. V súvislosti s využívaním našich služieb o vás môžeme zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa prihlasujete k našim službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne poskytovanie služby používateľom.

Petit Press môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom používateľa.

Vaše osobné údaje poskytujete Petit Pressu dobrovoľne (v prípade niektorých služieb je však na sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované). Ak je Vám v niektorých prípadoch stanovená podľa osobitného zákona povinnosť osobné údaje na spracovanie poskytnúť, budete o tejto skutočnosti osobitne informovaní.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov týmto všetkých používateľov webových služieb Petit Pressu, ktorí poskytnú Petit Pressu svoje osobné údaje, informujeme o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach:

 1. Prevádzkovateľ informačného systému. Petit Press, a.s. je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej aj ako „Zákon“).
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie webovej služby, ku ktorej používateľ požaduje prístup.
 3. Používateľ odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Petit Press, a.s. Osobné údaje používateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb. Zoznam osobných údajov, ktoré je potrebné zo strany používateľa na používanie služby poskytnúť, je uvedený v podmienkach poskytovania konkrétnej webovej služby. V prípade niektorých služieb môžu byť niektoré osobné údaje zverejnené na príslušnej stránke, konkrétnejšie informácie o zverejnení sa nachádzajú v podmienkach poskytovania príslušnej webovej služby.
 4. Osobné údaje používateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, spoločnosť Petit Press, a.s., ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný používateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom príslušného formulára na stránke, pričom o zrušení registrácie mu bude e-mailom automaticky zaslané elektronické potvrdenie.
 5. Práva registrovaného používateľa ako dotknutej osoby. Práva registrovaného používateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné:
  1. Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

                                                               i.      potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

                                                             ii.      vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa písm. e) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

                                                            iii.      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

                                                           iv.      vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

                                                             v.      opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

                                                           vi.      likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

                                                          vii.      likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,

                                                        viii.      blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa.

 1. Právo používateľa podľa písm. a. bodov v. a vi. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Používateľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

                                                               i.      spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

                                                             ii.      využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

                                                            iii.      poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

 1. Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka používateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje používateľa v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Používateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke používateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa.
 3. Ak používateľ uplatní svoje právo

                                                         i.            písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

                                                       ii.            osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis používateľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať používateľovi,

                                                      iii.            (v prípade, že existuje, potom) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 1. Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 3. Poskytnutie informácií používateľovi.

                                                               i.      Žiadosť používateľa podľa písm. a) bodov i. až iii., v. až viii. a písm. c) až e) vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

                                                             ii.      Žiadosť používateľa podľa písm. a) bodu iv. vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie používateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

                                                            iii.      Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť používateľa podľa tohto písm. i. bodov i. a ii. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 1. Obmedzenie práv používateľa podľa písm. b) prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi používateľovi a úradu.

 

Upozorňujeme používateľov, že údaje o ich mene, priezvisku a adrese môžu byť za účelom ponúkania obchodu a služieb poskytnuté spoločnostiam majetkovo a personálne prepojeným s Petit Pressom, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak. Prípadný nesúhlas s týmto poskytnutím je nutné vyjadriť písomne. Poskytnutím informácie o svojej e-mailovej adrese udeľujete Petit Pressu súhlas so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak.

Viac informácií o ochrane osobných údajov: http://www.sme.sk/c/7076706/zasady-nakladania-s-osobnymi-udajmi-uzivatelov.html

Na prípadne pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu vašich zákonných práv môžete použiť e-mailovú adresu info@zlavy.sme.sk

 

 

 

Prinášame hromadné zľavy z týchto miest

Prečo nakupovať cez zlavy.sme.sk?

Agregátor zliav zlavy.sme.sk zhromažďuje všetky zľavy.
Sme jednotka na trhu Od roku 2011 sme sprostredkovali viac ako 600 000 nákupov
Zákaznícka podpora Sme tu pre Vás každý pracovný deň od 9:00 do 16:00
Šetríme Váš čas Na jednom mieste ponuky zo 40 najväčších zľavových portálov
Súčasť skupiny SME Značka SME je zárukou spoľahlivého a silného partnera

Zlavy.sme.sk je najväčší agregátor zliav

Agregátor zliav zlavy.sme.sk zhromažďuje všetky zľavy z niekoľkých desiatok zľavových portálov, vrátane ZlavaDna.sk, Boomer.sk, Travelking.sk, ZaMenej.sk, Relaxero.sk, Morezliav.sk, CenyNaDne.sk, Zlavodom.sk a ďalších. Nemusíte tak prechádzať zľavy a akcie na jednotlivých zľavových portáloch. U nás všetky zľavy a akcie nájdete na jednom mieste, rozdelené prehľadne na Pobyty, Krása, Tovar a ďalšie kategórie, či podkategórie zliav.

Kontakty | Spolupráca | Ako to funguje? | Ochrana užívateľov | FAQ | VOP | Zľavové portály